– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 – 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.